มาตรฐานของการสอบเทียบเครื่องมือวัด(Calibration)

March 2nd, 2017

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่นั้น ยังคงมีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้อง เหมาะสมแก่การนำไปใช้งานในกระบวนการผลิต เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คือการเปรียบเทียบค่าของเครื่องมือวัดของโรงงาน กับค่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ หรือมาตรฐานระหว่างชาติได้ โดยในการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) จะต้องรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty) ด้วยทุกครั้ง ในปัจจุบัน ทุกมาตรฐานสากล จะมีข้อกำหนดที่กล่าวถึงการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ทั้งสิ้น เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, มอก.18000 เป็นต้น

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ TIC มีมาตรฐานดังนี้

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005

เครื่องมือมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับถึงมาตรฐานนานาชาติ (Traceability) เช่น NIST, NIMT, PTB, BIPM, OFMET, NMI เป็นต้น

บุคลากรที่ทำการสอบเทียบมีทักษะ ประสบการณ์และประวัติการฝึกอบรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

รับประกันระยะเวลาสอบเทียบ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งยืนยันการสอบเทียบ

บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่านฟรี

บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)

มีบริการทำสัญญาจ้างสอบเทียบรวมต่อเดือน หรือ ต่อปี โดยมีส่วนลดพิเศษ

มีบริการขายเครื่องมือวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรมทุกชนิด โดยในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าพร้อมบริการสอบเทียบ มีส่วนลดค่าสอบเทียบ 20 %

รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานสอบเทียบ โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์

กรณีเครื่องมือวัด อยู่นอกเหนือขอบข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องมือทั้งหมด

รับสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านต้องการรับใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการสามารถสอบเทียบให้เสร็จภายใน 1 – 2 วัน

.

March 14th, 2016

.

.

February 12th, 2016

.

.

February 12th, 2016

.

.

January 12th, 2016

.